Brian Toomey Dai Ichi Ken
Kato Shihan Gankaku
Kato Shihan Sochin
Kato Shihan Kanku-Dai
Kato Shihan Bassai-Dai